12 Rozdiel medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom.

V tomto príspevku budeme stručne hovoriť o rozdieloch medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom. Ekologické poľnohospodárstvo a konvenčné poľnohospodárstvo sú dva rôzne spôsoby výroby potravín a iných poľnohospodárskych produktov.

Ekologické poľnohospodárstvo zahŕňa pestovanie plodín a chov zvierat bez použitia syntetických pesticídov, hnojív, geneticky modifikované organizmy (GMO), alebo ožarovanie. Na rozdiel od toho konvenčné poľnohospodárstvo sa vo veľkej miere spolieha na tieto vstupy pri zvyšovaní výnosov a zvládaní škodcov a chorôb.

Vo všeobecnosti je poľnohospodárstvo pestovaním plodín a chovom dobytka na potraviny, vlákninu a iné produkty na udržanie životov ľudí. S civilizáciou sa vyvinuli rôzne poľnohospodárske systémy.

Ako odpoveď na rýchlo sa zvyšujúci dopyt po poľnohospodárskych produktoch bol so zelenou revolúciou zavedený systém konvenčného poľnohospodárstva.

Po niekoľkých desaťročiach však poľnohospodárski vedci pochopili ekologické škody a negatívne účinky na zdravie konvenčného poľnohospodárstva a zaviedol systém ekologického poľnohospodárstva.

Väčšina princípov ekologického poľnohospodárstva pochádza z pôvodného systému, ktorý sa praktizoval tisíce rokov.

Ľudí v dnešnej dobe nezaujíma len rozmanitosť jedla na stole, ale aj jeho pôvod. Ako sa pestuje a aký má vplyv na zdravie, životné prostredie a planétu?

V tomto rámci budeme diskutovať o rozdieloch, ktoré existujú medzi dvoma najpoužívanejšími technikami potravinárska výroba. Ak ste stále v tme, pokiaľ ide o rozlišovacie faktory medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom, pomôžeme vám to dohnať.

Rozdiel medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom

Čo je konvenčné poľnohospodárstvo?

Konvenčné poľnohospodárstvo (CF) zahŕňa použitie veľkého množstva chemických hnojív a pesticídov na zvýšenie výnosov na hektár. V systéme ekologického poľnohospodárstva (OF) sa nepoužívajú chemické a syntetické hnojivá a pesticídy, aby sa znížil ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Namiesto toho sa na zvýšenie úrodnosti pôdy používajú rastlinné zvyšky alebo maštaľný hnoj.

Konvenčné poľnohospodárstvo sa uskutočňuje za účelom dosiahnutia maximálnej možnej produktivity s využitím moderných technológií, bez veľkého zreteľa na bezpečnosť potravín resp. environmentálne znečistenie.

Aplikácia syntetických chemikálií, geneticky modifikovaných organizmov a systémov integrovanej ochrany proti škodcom sú v konvenčnom poľnohospodárstve veľmi bežné.

12 Rozdiel medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom

Tu je niekoľko kľúčových rozdielov medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom:

 • Použitie syntetických hnojív
 • Použitie geneticky modifikovaných organizmov (GMO)
 • Národné a medzinárodné normy
 • Ekologickosť
 • Udržateľnosť   
 • Odolnosť voči chorobám        
 • Obavy o zdravie             
 • Environmentálne obavy             
 • Využitie a rovnováha
 • Zadanie nákladov
 • Zdravie pôdy
 • Dobré životné podmienky zvierat

1. Použitie syntetického hnojiva

Ekologické poľnohospodárstvo úplne obmedzuje používanie chemické hnojivá a syntetické pesticídy. Závisí od organických metód, ako je hnoj, agrochemikálie, prírodné hnojivá a kompost, odmietajúc všetko syntetické.

V ostrom kontraste je konvenčné poľnohospodárstvo na zvýšenie produkcie závislé od syntetických chemických hnojív. Bežne sa používajú syntetické agrochemikálie, ako sú anorganické hnojivá, syntetické pesticídy, stimulátory rastu atď.

Obmedzením používania chemikálií predchádza ekologické poľnohospodárstvo zhoršovanie životného prostredia a zlepšuje kvalitu produkcie, čím vedie k produkcii výživnejších produktov.

2. Použitie geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

Geneticky modifikované organizmy (GMO) vyrobené technológiou rekombinantnej DNA nie sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve. Namiesto toho podporuje používanie prírodných hnojív, organického hnoja a kompostov.

Pritom sa sústredí aj na striedanie plodín a doplnenie prírodné zdroje. V konvenčnom poľnohospodárstve takéto obmedzenia nie sú k dispozícii, GMO sa vo veľkom využívajú na dosiahnutie lepšieho výnosu a zvýšenej odolnosti voči chorobám.

3. Národné a medzinárodné normy

Existujú národné a medzinárodné normy pre ekologické poľnohospodárstvo, ale v konvenčnom poľnohospodárstve som takéto normy nenašiel. Poľnohospodári musia pred predajom svojich produktov ekologického poľnohospodárstva získať osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že vykonávajú poľnohospodársku činnosť podľa noriem ekologického poľnohospodárstva.

Premena obyčajnej farmy na biofarmu preto trvá niekoľko rokov a systém hospodárenia je neustále pod dohľadom. Takýto systém certifikácie alebo dozor nie je v konvenčnom poľnohospodárstve použiteľný. Certifikované ekologické produkty sú však v porovnaní s ostatnými produktmi na trhu veľmi drahé.

4. Ekologická šetrnosť

Systém ekologického poľnohospodárstva je systém šetrný k životnému prostrediu a bežne sa používajú prístupy na ochranu pôdy a vody, prístupy na ochranu biodiverzity atď. environmentálne znečistenie na nulu.

Takéto prístupy nie sú bežné v konvenčnom poľnohospodárstve a príspevok k znečisteniu životného prostredia je pomerne vysoký.

5. Udržateľnosť              

Ekologické poľnohospodárstvo je viac o udržateľnosti. Hlavným cieľom je výroba potravín, ktorá neohrozuje prírodu, zdravie ani zdroje. Zameriava sa viac na dlhodobé výhody ako na krátkodobé zisky.

Využíva techniky, ktoré rešpektujú prírodu, chránia neobnoviteľné zdrojea udržiavať ich v dobrom stave pre súčasné a budúce generácie.

Naproti tomu konvenčné poľnohospodárstvo nie je udržateľné, ale zameriava sa viac na výnos. Ekologické poľnohospodárstvo je zamerané na udržateľnosť. Hlavným princípom je výroba potravín so starostlivosťou o ekológiu a životné prostredie.

Konvenčné poľnohospodárstvo sa zameriava len na výnos. Hlavným cieľom je stlačiť čo najviac produkcie. Neberie do úvahy ďalekosiahle dôsledky na zdravie, ekológiu a životné prostredie.

Namiesto toho sa viac oceňujú krátkodobé prínosy, ktoré zahŕňajú syntetické chemikálie a rozsiahle využívanie obmedzených prírodné zdroje.

6. Odolnosť voči chorobám   

Ekologické poľnohospodárstvo je náchylné na napadnutie chorobami a škodcami. Konvenčné poľnohospodárstvo je vďaka pesticídom viac prispôsobené odolnosti voči chorobám.

7. Obavy o zdravie        

S ekologickým poľnohospodárstvom nie je spojené žiadne zdravotné riziko, pretože neobsahuje škodlivé chemikálie. V konvenčnom poľnohospodárstve predstavuje intenzívne používanie chemických hnojív a pesticídov rozsiahle zdravotné riziká.

8. Environmentálne obavy        

Ekologické poľnohospodárstvo je často propagované ako viac šetrné k životnému prostrediu zlepšuje celkovú ekológiu ako konvenčné poľnohospodárstvo vďaka svojmu zameraniu na zníženie syntetických vstupov, podporu biodiverzitaa minimalizácia erózie pôdy a znečistenie vody.

Konvenčné poľnohospodárske metódy sú škodlivé pre pôdu, pôdu a vodu. Zatiaľ čo ekologické aj konvenčné poľnohospodárstvo má svoje výhody a nevýhody, výber jedného pred druhým často závisí od individuálnych preferencií a hodnôt.

Niektorí spotrebitelia môžu uprednostňovať postupy ekologického poľnohospodárstva pre ich vnímané prínosy pre zdravie a udržateľnosť životného prostredia, zatiaľ čo iní môžu uprednostňovať konvenčné poľnohospodárstvo pre vyššie výnosy a nižšie ceny.

9. Exploatácia a rovnováha

Ekologické poľnohospodárstvo rešpektuje využívanie zdrojov. Ďalej má za cieľ zabrániť vyčerpaniu týchto prírodných zdrojov. Okrem toho prijíma procesy, ktoré zlepšujú kvalitu týchto zdrojov.

Naopak, konvenčné poľnohospodárstvo má tendenciu využívať prírodné zdroje bez primeraného zohľadnenia a udržiavania rovnováhy.

10. Zadanie nákladov

Ekologické poľnohospodárstvo môže byť drahšie ako konvenčné poľnohospodárstvo, najmä kvôli vyšším nákladom na organické vstupy a pracovne náročným postupom. Ekologickí poľnohospodári sa vyhýbajú syntetickým hnojivám a pesticídom, ktoré môžu byť v porovnaní s ekologickými alternatívami relatívne lacné.

Tiež postupy ekologického poľnohospodárstva môžu vyžadovať viac manuálnej práce, ako je ručné odstraňovanie buriny, čo môže byť časovo náročnejšie a nákladnejšie ako používanie herbicídov alebo mechanických nástrojov. Tieto faktory môžu zvýšiť celkové výrobné náklady a predražiť ekologické produkty pre spotrebiteľov.

Ekologické poľnohospodárstvo môže tiež poskytnúť dlhodobé úspory nákladov zlepšením zdravia pôdy, znížením znečistenia životného prostredia a podporou ekologickej udržateľnosti, čo môže znížiť potrebu nákladných vstupov a zlepšiť odolnosť farmy.

Celkovo náklady na ekologické poľnohospodárstvo v porovnaní s konvenčným poľnohospodárstvom závisia od konkrétnych okolností a kontextu a nie je vždy jasné, čo je lacnejšie alebo nákladovo efektívnejšie.

Je nevyhnutné zvážiť dlhodobé ekonomické, sociálne a environmentálne prínosy a náklady rôznych poľnohospodárskych systémov, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

11. Zdravie pôdy

Ekologické poľnohospodárstvo uprednostňuje zdravie a úrodnosť pôdy prostredníctvom postupov, ako je striedanie plodín, krycie plodiny a kompostovanie. Naproti tomu konvenčné poľnohospodárstvo môže viesť k degradácia pôdy v dôsledku intenzívneho používania syntetických vstupov a intenzívnych postupov obrábania pôdy.

12. Dobré životné podmienky zvierat

Ekologické poľnohospodárstvo kladie väčší dôraz na dobré životné podmienky zvierat vrátane používania ekologického krmiva, prístupu na pastviny a vonkajší priestor a zníženého používania antibiotík. Konvenčné poľnohospodárstvo môže zahŕňať preplnené podmienky, používanie rastových hormónov a antibiotík na podporu rastu a zdravia zvierat.

záver

Na záver, ekologické poľnohospodárstvo aj konvenčné poľnohospodárstvo majú svoje silné a slabé stránky a výber medzi nimi závisí od ich vplyvu na životné prostredie, prínosov pre zdravie, ekonomickej životaschopnosti a sociálnej spravodlivosti. individuálne priority a okolnosti.

Mnohí odborníci navrhli, že integrovanejší a udržateľnejší prístup k poľnohospodárstvu, ktorý kombinuje najlepšie postupy ekologického a konvenčného poľnohospodárstva, môže byť najefektívnejším spôsobom podpory odolného a spravodlivého potravinového systému pre všetkých.

V konečnom dôsledku je nevyhnutné zvážiť dlhodobé ekonomické, sociálne a environmentálne prínosy a náklady rôznych poľnohospodárskych systémov, aby ste mohli prijímať informované rozhodnutia, ktoré podporujú udržateľný a zdravý potravinový systém pre každého.

Odporúčanie

Environmentálny konzultant at Životné prostredie Choď!

Ahamefula Ascension je konzultant v oblasti nehnuteľností, analytik údajov a autor obsahu. Je zakladateľom Hope Ablaze Foundation a absolventom environmentálneho manažmentu na jednej z prestížnych vysokých škôl v krajine. Je posadnutý čítaním, výskumom a písaním.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *