10 Programy environmentálnej výchovy pre mládež

Mať správne vedomosti o tom, ako funguje životné prostredie, je veľmi dôležité. Preto sme pripravili niekoľko environmentálnych vzdelávacích programov pre mládež, na ktoré si treba dávať pozor.

Vaše chápanie životného prostredia má dlhú cestu k tomu, aby ste sa vybavili, ako aj určuje váš prístup k ochrane životného prostredia, manažmentu, a udržateľnosť.

Environmentálna výchova je nevyhnutná, pretože prispieva k rozvoju a zdieľaniu environmentálnych vzdelávacích služieb a materiálov, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie medzi dedinčanmi, mládežou, vnútorne vysídlenými osobami a predstaviteľmi komunít.

Environmentálne vzdelávanie je proces, ktorý umožňuje jednotlivcom skúmať environmentálne problémy, zapájať sa do riešenia problémov a podnikať kroky na zlepšenie životného prostredia. Výsledkom je, že jednotlivci získavajú hlbšie pochopenie environmentálnych problémov a majú schopnosti robiť informované a zodpovedné rozhodnutia.

Environmentálna výchova zahŕňa terénne školenia, výmeny mládeže, vypracovanie učebných osnov environmentálnej výchovy, kultúrnych osnov a programu odbornej prípravy.

Environmentálne vzdelávanie podporuje informovanú účasť na miestne iniciovaných opatreniach na ochranu životného prostredia a adaptačných opatrení, podporuje a zachováva domorodé znalosti a zvyšuje povedomie o environmentálnych hrozbách, ktorým čelia rôzne komunity.

Okrem toho môže environmentálna výchova obsahovať rôzne zložky, medzi ktoré patria:

 • Povedomie a citlivosť k životnému prostrediu a environmentálnym výzvam.
 • Poznanie a pochopenie životného prostredia a environmentálnych výziev.
 • Postoje týkajúce sa životného prostredia a motivácia zlepšovať alebo udržiavať kvalitu životného prostredia.
 • Zručnosti identifikovať a pomáhať riešiť environmentálne výzvy.
 • Účasť na aktivitách, ktoré vedú k riešeniu environmentálnych výziev

Je zaujímavé vedieť, že environmentálna výchova je viac ako informácie o životnom prostredí. Pomáha tiež pri zvyšovaní povedomia a vedomostí verejnosti o problémoch životného prostredia, poskytuje fakty alebo názory na environmentálne problémy.

Environmentálna výchova je niečo, z čoho môže mať úžitok každý bez ohľadu na vek. Začať s environmentálnou výchovou už v mladom veku je vynikajúcim spôsobom, ako podporiť dôležitosť udržiavania životného prostredia.

Účasťou na jednom z niekoľkých ponúkaných programov environmentálnej výchovy môžu deti a mladí dospelí dôkladne pochopiť, čo znamená byť šetrné k životnému prostrediu a ako inšpirovať ostatných vo svojich komunitách, aby podnikli kroky, ktoré znížia škody na životnom prostredí.

Program environmentálnej výchovy pre mládež

10 Programy environmentálnej výchovy pre mládež

Kľúčom k rozšíreniu vedomostí o osvedčených postupoch, ktoré pomáhajú udržiavať životné prostredie, je environmentálne vzdelávanie.

Účasťou na programoch, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomohli ľuďom skúmať environmentálne problémy, zapájať sa do riešenia problémov a povzbudzovať ich, aby konali a zlepšovali životné prostredie, môžu jednotlivci pozitívne prispieť k spoločnosti.

Mnohé z týchto programov environmentálnej výchovy sú zamerané na mládež s cieľom vštepovať udržateľné vzdelávanie už od mladého veku. Vyhradili sme si čas na diskusiu o programoch environmentálnej výchovy uvedených nižšie.

 • Ekoškoly
 • Národná nadácia pre environmentálne vzdelávanie (NEEF)
 • Common Ground Relief – Pomôžte obnoviť pobrežné mokrade
 • Environmentálny tábor
 • Lietajúca divočina
 • Semená stromov
 • City Park Green Girls
 • Učiace sa záhrady
 • Pobrežná trieda
 • Kluby divokej zveri

1. Ekoškoly

Eco-Schools je medzinárodný program, ktorého sa zúčastňujú univerzity z celého sveta. Ide o rastúci fenomén, ktorý povzbudzuje mladých ľudí, aby sa zapojili do svojho životného prostredia tým, že im dáva príležitosť ho aktívne chrániť.

Prostredníctvom tohto environmentálneho vzdelávacieho programu študenti zažijú pocit hrdosti a úspechu, že môžu mať svoj hlas v politikách environmentálneho manažmentu svojich škôl.

Kombináciou učenia s praktickými skúsenosťami celý program prebieha v súlade s komplexným, participatívnym prístupom, ktorý zahŕňa študentov, učiteľov a miestnu komunitu.

Niektoré z projektov vytvorených Eco-Schools zahŕňajú:

 • The Great Plant Hunt je kampaň zameraná na biodiverzitu s dôrazom na rastliny.
 • Kampaň Litter Menej vzdeláva študentov o problémoch odpadu a odpadu v ich komunitách.

2. Národná nadácia pre environmentálne vzdelávanie (NEEF)

Je to jedna z popredných amerických organizácií v oblasti životného prostredia po celý život. NEEF vytvára príležitosti pre ľudí zažiť a dozvedieť sa o životnom prostredí spôsobmi, ktoré zlepšujú ich životy a zdravie planéty.

NEEF ponúka program s názvom Greening STEM Hub, v ktorom formálne a neformálne STEM Vzdelávanie (veda, technika, inžinierstvo a matematika) je prepojené tak, aby sa zameralo na skutočné výzvy v prírodnom prostredí.

Riešené výzvy zahŕňajú vyšetrovanie vplyvov usadzovania kyselín a znečistenia ovzdušia v národnom parku Great Smoky Mountains a objavovanie druhov malých, nezdokumentovaných mäsožravcov v národnom pamätníku Saguaro.

Program je k dispozícii na implementáciu školám a organizáciám v Spojených štátoch, ale aby bol efektívny, musia existovať partnerstvá medzi školou a organizáciami v rámci komunity.

Pre tých, ktorí nemajú bydlisko v Spojených štátoch alebo nemajú prístup do školy, ktorá je spojená s NEEF, mnohé bezplatné online zdroje na webovej stránke NEEF poskytujú skúsenosti podobné environmentálnym vzdelávacím programom pre študentov v ročníkoch K–12.

Vďaka rôznym plánom hodín zameraným na rôzne vekové skupiny môžu študenti očakávať zábavný a interaktívny spôsob, ako sa dozvedieť o environmentálnej výchove.

3. Common Ground Relief – Pomôžte obnoviť pobrežné mokrade

Vzdelávací program Common Ground Relief mokrade zoznamuje študentov s problematikou pobrežia mokrade stratu a zapája ich do úsilia o obnovu mokradí.

Toto praktické obohatenie vedy podporuje u študentov ocenenie a pochopenie významu mokradí ekosystémy. Cieľom je vštepiť žiakom poznatky, že môžu zmysluplne prispieť k ochrane a obnove mokradí.

Programovanie environmentálnej výchovy je flexibilné a môže byť navrhnuté tak, aby vyhovovalo špecifickým časovým rámcom. Programy môžu zahŕňať vyučovanie v škole, škôlku a/alebo reštaurátorskú exkurziu s cieľom vysádzať obyčajné reliéfne stromy pre komunitných partnerov.

4. Environmentálny tábor

Týždenné environmentálne tábory poskytujú vidieckym študentom hlboké znalosti o konkrétnych témach ochrany prírody.

Environmentálny tábor vytvára platformu, kde sa stretávajú mládež, študenti, komunitní lídri a starší z rôznych oblastí, aby sa podelili o environmentálne znalosti, domorodé tradície a kultúry šetrné k životnému prostrediu.

Cieľom je povzbudiť mládež, aby lepšie pochopila vzťah medzi ľuďmi a prírodou v rámci ich miestneho a kultúrneho kontextu a aby sa zapojila do ochrany životného prostredia vo svojich komunitách.

5. Lietajúca divočina

Flying Wild je environmentálny vzdelávací program pre mládež, ktorý sa zameriava na vtáky. Flying Wild je doplnkom k projektu Wild, predstavuje študentom ochranu vtáctva prostredníctvom aktivít v triede založených na štandardoch a projektov starostlivosti o životné prostredie.

Flying Wild nabáda školy, aby úzko spolupracovali s ochranárskymi agentúrami, komunitnými skupinami a podnikmi zaoberajúcimi sa problematikou vtáctva na realizácii školských festivalov vtáctva a projektov na ochranu vtáctva.

6. Semená stromov

Seeds to Trees poskytuje vonkajšie terénne skúsenosti a praktické aktivity v triede pre študentov základných a stredných škôl. Študenti sa zábavnou a pútavou formou zoznámia s vedou a prírodou, či už prostredníctvom štúdia biodiverzita, mestská zver, ekológia lesaalebo zdravé vodné cesty.

Seeds to Trees predstavuje študentom mestskú ekológiu a prírodu prostredníctvom kombinácie riadených praktických aktivít v triede, virtuálnych terénnych skúseností a odbornej prípravy učiteľov, všetko pod vedením skúsených vedeckých pedagógov.

V programe študenti skúmajú dynamiku mestských ekosystémov prostredníctvom praktických aktivít a vedeckého obsahu zosúladeného s normami, a to v triedach aj na exkurziách.

Učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám rôznych učebných štýlov a schopností na každej hodine. Prostredníctvom stimulujúcich konceptov terénneho prieskumu, technológie, správcovstva a projektovej vedy.

7. City Park Green Girls

Toto je inovatívny program, ktorý inšpiruje dievčatá v ranom veku, aby vynikli ako environmentálne vedkyne a správcovia vzácnych vecí prírodné zdroje.

Študenti stredných škôl sa po škole a počas leta vydávajú na vonkajšie dobrodružstvá v parkoch a pozdĺž vodných tokov. Či už pozorovanie vtákov, kanoistika, vedenie vedeckých projektov alebo služba.

CityParks Green Girls rozvíjajú nové chápanie prírodných ekosystémov pre dievčatá, objavujú, ako môžu vytvárať pozitívnu zmenu vo svojom prostredí, a dozvedia sa o budúcej kariére v oblasti vedy.

8. Učiace sa záhrady

Program Learning Gardens je vedecky založený zážitkový program, ktorý ponúka mladým ľuďom príležitosť pochopiť dôležitosť mestských záhrad prostredníctvom praktických lekcií údržby záhrady, hier a zábavných aktivít založených na vede.

Vo vzdelávacích záhradách študenti praktizujú záhradnícke techniky a pripravujú záhradnú zeleninu, pričom sa učia koncepty týkajúce sa mestskej biodiverzity, potravinovej spravodlivosti a zdravého stravovania.

V triede sú aktivity navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám rôznych štýlov učenia a schopností na každej hodine. Prostredníctvom stimulujúcich stratégií prieskumu a skutočnej práce.

Learning Gardens poskytuje praktické lekcie pre deti základných a stredných škôl počas školského roka a skupinové programy počas leta, učí deti zábave z komunitného záhradkárčenia, pestovania potravín, pochopenia biodiverzity nášho mestského prostredia a ďalšie.

9. Pobrežná trieda

Tento program pozýva študentov stredných škôl, aby sa aktívne zapojili do morského ekosystému s praktickým vzdelávaním v parkoch pozdĺž nábrežia v New Yorku.

Účastníci sa dozvedia o všetkom od ekológie vody cez kvalitu a obnovu mestského nábrežia až po ochranu, vzbudia vzrušenie a vášeň pre ochranu našich pobreží a vodných tokov.

Program Coastal Classroom After School je určený na podporu študentov stredných škôl pri vytváraní zmysluplných vzťahov s ich nábrežnými parkami.

Pomocou špecifických lekcií založených na bádaní a autentických vzdelávacích skúseností vo svojich komunitách sa študenti zúčastnia zábavných praktických prieskumných aktivít, ako je zber údajov o pobrežných tvoroch, rybolov a veslovanie / kanoistika.

Budú budovať svoju zvedavosť na prírodné prostredie a rozvíjať vedomosti a zručnosti vo vede so zameraním na pobrežnú ekológiu, kvalitu vody, obnovu mestského nábrežia a ochranu.

10. Kluby divokej zveri

Stovky vidieckych školákov sa zúčastňujú mimoškolských klubov divokej prírody. Študenti študujú témy ako miestna ekológia voľne žijúcich živočíchov a manažment prírodných zdrojov.

Tiež plánujú a realizujú zábavné podujatia pre celú komunitu, ako je Svetový deň levov a Deň Zeme. Absolventi klubov divokej zveri slúžia ako environmentálni mentori mládeže, ktorí týždenne spolupracujú s príslušnými klubmi na organizovaní aktivít a slúžia ako vzory.

záver

Hľadáte iné spôsoby, ako môžete pozitívne ovplyvniť životné prostredie? Jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov, ako môžete pomôcť chrániť našu planétu, je výber jedného z týchto programov environmentálneho vzdelávania.

Dozviete sa viac o životnom prostredí, pomôže vám to zistiť, ako životné prostredie funguje, a tiež vám pomôže zohrať svoju úlohu pri zabezpečovaní lepšieho životného prostredia a čistejšej planéty pre budúce generácie.

Odporúčanie

Environmentálny konzultant at Životné prostredie Choď!

Ahamefula Ascension je konzultant v oblasti nehnuteľností, analytik údajov a autor obsahu. Je zakladateľom Hope Ablaze Foundation a absolventom environmentálneho manažmentu na jednej z prestížnych vysokých škôl v krajine. Je posadnutý čítaním, výskumom a písaním.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *