8 Povinnosti a zodpovednosti odpadového hospodárstva

Nakladanie s odpadmi je nevyhnutné, pretože predstavuje a vážny environmentálny problém vo veľkých mestách a obciach.

To zahŕňa zber odpadu, prepravu, spracovanie a likvidácie. V záujme zachovania energie a získavania surovín na výrobu nových produktov môže správne nakladanie s odpadom pomôcť znížiť množstvo odpadu, ktorý sa spaľuje a ukladá na skládky, ako aj zlepšiť recyklácie.

Ak chcete vstúpiť do tejto kariéry, pochopenie zodpovednosti za odpadové hospodárstvo môže byť užitočné. Čo robí odpadový hospodár? Ich povinnosti, schopnosti a pracovné prostredie sú popísané v tomto článku spolu s opatreniami, ktoré je potrebné prijať, aby sa nimi stali.

V tomto článku diskutujeme o povinnostiach a zodpovednostiach pri nakladaní s odpadom.

Kto je odpadový hospodár?

Odpadový manažér dohliada na každodenné postupy a operácie zber odpadu a programy likvidácie, ktoré zaručia, že domácnosti a podniky dostanú vhodné služby likvidácie v príslušné dni.

Dohliadate na zariadenie na spracovanie odpadu ako odpadový manažér. Na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej likvidácie odpadu s ohľadom na príslušnú legislatívu je potrebné dôkladné pochopenie postupov.

Pracovníci odpadového hospodárstva sú zodpovední za dohľad a riadenie likvidácie odpadu, zberu odpadu a recyklačných činností produktívnym a ekologickým spôsobom, podľa webovej stránky kariérneho vzdelávania AllAboutCareers.com. Úloha odpadového hospodárstva je však oveľa zložitejšia.

Ako sa stať manažérom odpadového hospodárstva

Ako sa stať odpadovým manažérom je uvedené nižšie:

 • Získajte akademickú kvalifikáciu
 • Získajte odbornosť
 • Uchádzajte sa o pozíciu odpadového manažéra

1. Získajte akademickú kvalifikáciu

Získajte vhodnú akademickú kvalifikáciu, napríklad bakalársky titul v oblasti environmentálneho manažérstva, inžinierstva, geológie, environmentalistiky alebo príbuzného odboru, alebo kvalifikáciu na odborné vzdelávanie a prípravu (VET).

Na zapísanie sa do týchto kurzov sa vyžaduje stredoškolský diplom alebo jeho ekvivalent so zameraním na angličtinu. Aj keď to nie je potrebné, postgraduálny titul sa uprednostňuje pre vysoký plat a pracovný postup.

Zamyslite sa nad tým, že sa zapíšete do magisterského programu environmentálneho manažmentu alebo odpadového hospodárstva a kontroly znečistenia. Niektorí zamestnávatelia prispievajú úplne alebo čiastočne na náklady na ďalšie vzdelávanie.

2. Získať odbornosť

Kariérna dráha manažéra odpadkov si vyžaduje skúsenosti, pretože väčšina firiem uprednostňuje kandidátov s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami.

Vaša miestna samospráva, zber komunálneho odpadu a recyklačné siete, ako aj dobrovoľnícka práca vám môžu pomôcť získať skúsenosti a nadviazať dôležité kontakty.

Niektoré zariadenia na nakladanie s odpadmi vyžadujú skúsenosti s dozorom v oblasti odpadového hospodárstva. S použiteľnými odbornými znalosťami z iných odvetví, ako je správa vozového parku a stavebníctvo, sa môžete stať aj odpadovým manažérom.

3. Prihláste sa na pozíciu odpadového manažéra

Môžete požiadať o to, aby ste sa stali manažérom odpadu, keď máte vysokoškolské alebo postgraduálne vzdelanie a splníte potrebné kritériá stanovené organizáciou.

Pretože každý zamestnávateľ má pre zamestnanca inú prácu, každý má rôzne potreby. Uistite sa, že máte aktualizovaný životopis s príslušnými informáciami, ktoré spoločnosť potrebuje vidieť predtým, ako požiadate o post manažéra odpadkov.

Na firemných webových stránkach, platformách sociálnych médií, online vyhľadávačoch práce a kariérnych centrách môžete hľadať pozície v odpadovom hospodárstve. Možno sa vám podarí odhaliť príležitosti prostredníctvom vašej profesionálnej siete.

8 Povinnosti a zodpovednosti odpadového hospodárstva

Môže byť ťažké podrobne opísať presné povinnosti a každodenné úlohy špecialistu na odpadové hospodárstvo.

prečo? Pretože do tejto je možné začleniť mnoho ďalších oblastí a interagovať s nimi. Rutina špecialistu na odpadové hospodárstvo v ktorýkoľvek daný deň môže zahŕňať:

 • Vytváranie metód na likvidáciu nebezpečného alebo kontaminovaného odpadu.
 • Vývoj protokolov skladovania nebezpečných materiálov.
 • Vytváranie recyklačných iniciatív.
 • Správa zariadení na nakladanie s odpadmi.
 • Manažment personálu.
 • Poskytovanie osvety a marketingu.
 • Práca s účtovníctvom a rozpočtovými míľnikmi.
 • Predaj odpadových materiálov tretím stranám.

1. Vytvorenie metód na likvidáciu nebezpečných alebo kontaminovaných odpadov.

Profesionáli v odpadovom hospodárstve vykonávajú viac úloh, než len pomáhajú pri odstraňovaní odpadu. Musia tiež vytvoriť predpisy, ktoré zabezpečia, aby sa toto odstraňovanie vykonávalo bezpečne a efektívne. Odborníci na odpadové hospodárstvo tiež zabezpečujú, aby tieto nariadenia dodržiavali miestne a federálne zákony.

2. Vypracovanie protokolov skladovania nebezpečných materiálov.

Nie všetky potenciálne nebezpečné materiály musia byť z majetku firmy odstránené. Tieto látky sa musia bezpečne uchovávať na mieste v odvetviach, ako sú technológie a lieky. Špecialista na odpadové hospodárstvo je zodpovedný za to, aby sa to stalo.

3. Vytvorenie recyklačných iniciatív.

Hoci túto zodpovednosť možno považovať za súčasť predchádzajúcej práce, stojí aj samostatne ako samostatná zodpovednosť. Recyklácia sa stala zreteľným úsilím, pretože mnohé komunity si dali záležať na znížení spotreby na skládkach.

4. Riadenie zariadení na nakladanie s odpadmi.

odborníci na odpadové hospodárstvo dohliadajú na riadenie verejných prác a sanitárnych zariadení, koordinujú zber odpadu a likvidujú nebezpečný materiál, aby zariadenia a zariadenia fungovali efektívne.

5. Manažment personálu.

Zabezpečiť, aby si podriadení zamestnanci udržiavali primeraný výkon, predstavuje významnú časť práce mnohých profesionálov v oblasti odpadového hospodárstva.

6. Poskytovanie dosahu a marketingu.

Špecialisti na odpadové hospodárstvo neriešia len odpad z domácností a firiem. Zdieľajú tiež informácie o práci, ktorú vykonávajú ich organizácie a/alebo vládne agentúry. Pri riešení otázok verejného zdravia a dodržiavania právnych predpisov je to obzvlášť dôležité.

7. Práca s účtovnými a rozpočtovými míľnikmi.

Bez ohľadu na presnú formu nakladania s odpadom, všetko musí dodržiavať primerané fiškálne obmedzenia, aby bolo aj naďalej udržateľné. Obchodní analytici pre odpadové hospodárstvo a ďalší odborníci na odpadové hospodárstvo zabezpečujú, aby všetky ich prevádzky dodržiavali všetky finančné štandardy.

8. Predaj odpadových materiálov tretím stranám.

"Odpad jedného človeka je poklad iného človeka." Pokiaľ ide o toto staré príslovie, hovoríme o odpadovom hospodárstve. Predaj vedľajších produktov iným, ktorí ich môžu použiť, je bežnou stratégiou, ktorú používajú špecialisti na odpadové hospodárstvo pri riešení vedľajších produktov.

Zručnosti pre odpadového hospodára

Schopnosti uvedené nižšie sú potrebné na to, aby ste uspeli ako správca odpadu:

 • Vedúce a riadiace schopnosti
 • Komunikačné a medziľudské schopnosti
 • Technické zručnosti
 • Analytické schopnosti
 • Časové zručnosti
 • Organizačné schopnosti
 • Trpezlivosť
 • flexibilita
 • Schopnosti tímovej práce

1. Vodcovské a manažérske schopnosti

Na ostatných pracovníkov by ste mohli dohliadať ako správca odpadu. Efektívne manažérske a vodcovské schopnosti môžu zaručiť produktivitu zamestnancov a efektivitu procesov.

2. Komunikačné a interpersonálne zručnosti

Pri interakcii a komunikácii s dodávateľmi, predstaviteľmi vlády a širokou verejnosťou sú kľúčové efektívne komunikačné a medziľudské zručnosti. Vďaka efektívnej a priamej komunikácii môžete lepšie pochopiť obavy a zásady a silné medziľudské zručnosti sú užitočné pri vyjednávaní zmlúv.

3. Technické zručnosti

Vaša schopnosť efektívne využívať informačné technológie (IT) a kancelárske aplikácie sa môže zlepšiť. Na vytvorenie praktických stratégií likvidácie a recyklácie odpadu musíte byť schopní využívať rôzne technológie a nástroje.

4. Analytické schopnosti

Tieto schopnosti sú nevyhnutné na analýzu štatistík a zisťovanie trendov v odpadovom hospodárstve. Tieto schopnosti vám umožňujú prekonávať prekážky a podnikať kroky na zabezpečenie udržateľnosti.

5. Zručnosti manažmentu času

Medzi zodpovednosti manažéra odpadkov patrí riadenie tímov, tvorba strategických plánov a prideľovanie zdrojov. Negatívnym vplyvom na životné prostredie môžete zabrániť efektívnym riadením svojho času a zabezpečením zberu a likvidácie odpadu podľa plánu.

6. Organizačné schopnosti

Administratívne povinnosti zahŕňajú organizáciu a uprednostňovanie problémov a projektov tak, aby sa splnili termíny, a tieto zodpovednosti majú na starosti odpadoví manažéri. Pomocou týchto schopností môžete efektívne prevádzkovať zariadenie na nakladanie s odpadmi a predchádzať nevybaveným veciam.

7. trpezlivosť

Smetiar reaguje na sťažnosti zákazníkov, klientov a širokej verejnosti, ako aj na personálne ťažkosti. Keď riešite problémy, môžete udržiavať pozitívne interakcie s klientmi.

8. Flexibilita

Práca odpadkového manažéra môže zahŕňať dlhší pracovný čas, účasť na niekoľkých stretnutiach a cestovanie na rôzne miesta. Ak ste flexibilní, môžete tieto povinnosti zvládnuť efektívne bez toho, aby ste obetovali produktivitu.

9. Tímová práca

Implementácia projektu v odpadovom hospodárstve si vyžaduje spoluprácu s tímami a ďalšími odborníkmi. Na poskytovanie vedenia a riešenia problémov ako manažéra je nevyhnutné mať efektívne schopnosti riadiť tím.

Pracovné podmienky pre odpadových hospodárov

Počas pracovných dní odpadoví manažéri často venujú stanovený počet hodín. Flexibilita je nevyhnutná pre zariadenia, ktoré sú otvorené sedem dní v týždni, pretože možno budete musieť pracovať cez víkendy a dlhšie hodiny sú typické v súkromných podnikoch. Je možné pracovať na čiastočný úväzok, získať prestávky v kariére a zdieľať pracovné miesta v miestnej samospráve.

odpadkoví manažéri pracujú pre neziskové organizácie, ziskové hospodárenie s odpadom a recyklačné podniky a pre miestnu samosprávu. Zatiaľ čo niektoré organizácie integrujú povinnosti odpadového hospodárstva a recyklácie, iné ich rozdeľujú na odlišné pozície.

Väčšina vašej práce ako odpadový manažér bude prebiehať v kancelárii, ale často budete chodiť na miesta, kde sa stretnete s dodávateľmi a inými zainteresovanými stranami.

Čo dostáva odpadový hospodár?

Ročná mzda odpadového manažéra v Spojených štátoch je v priemere 127,779 XNUMX dolárov. Platové rozpätia pre odpadových manažérov závisia od faktorov, ako je miesto výkonu práce, typ zamestnávateľa, výška vzdelania a skúsenosti. V odpadovom hospodárstve ovplyvňujú jednotlivé funkcie aj platy.

Pokračovaním vo vzdelávaní môžu títo odborníci zvýšiť svoj príjem, pretože to často zvyšuje ich vyhliadky na zabezpečenie vyšších platov a kariérneho postupu.

záver

Na záver, efektívne a ekologické riadenie likvidácie odpadu, zberu odpadu a recyklácie je zodpovednosťou pracovníkov odpadového hospodárstva. Ak teda túžite po čistejšom životnom prostredí, práca odpadového manažéra môže byť vašou kariérnou cestou.

Odporúčanie

Srdcom nadšený ekológ. Vedúci autor obsahu v EnvironmentGo.
Snažím sa vzdelávať verejnosť o životnom prostredí a jeho problémoch.
Vždy to bolo o prírode, ktorú by sme mali chrániť a nie ničiť.

Jeden komentár

 1. Dobre ste poukázali na to, že manažment času je tiež obrovskou zručnosťou, ktorú treba hľadať pri plánovaní hľadania dobrej služby odpadového hospodárstva. Chcem nájsť takúto dobrú službu, pretože v budúcnosti plánujem založiť nový podnik. Schopnosť správne riadiť postupy likvidácie odpadu môže vyžadovať, aby som spolupracoval s odborníkmi.

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *